$ \hat i - 3\hat j + 2\hat k $ અને $ 3\hat i + 6\hat j - 7\hat k $ ,ના સરવાળામાં કયો સદિશ ઉમેરવાથી Y-દિશાનો એકમ સદિશ મળે?

A

$ 4\hat i + 2\hat j + 5\hat k $

B

$ - 4\hat i - 2\hat j + 5\hat k $

C

$ 3\hat i + 4\hat j + 5\hat k $

D

શૂન્ય સદિશ