$ (4, -4, 0)$ અને $(-2,- 2, 0)$ બિંદુ વચ્ચે રહેલ સદીશનું મૂલ્ય કેટલું થાય?

A

$6$

B

$5\sqrt 2 $

C

$4$

D

$2\sqrt {10} $