જો એક કણ બિંદુ $P (2,3,5)$ થી બિંદુ $Q (3,4,5)$ સુધી ગતિ કરે તો તેનો સ્થાનાંતર સદીશ કેટલો થાય?

A

$\hat i + \hat j + 10\hat k$

B

$\hat i + \hat j + 5\hat k$

C

$\hat i + \hat j$

D

$2\hat i + 4\hat j + 6\hat k$