સદિશ $ \overrightarrow A = 2\hat i + 3\hat j$ હોય તો સદિશ $ \overrightarrow A $ અને $y$- અક્ષ વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો હશે?

A

$ {\tan ^{ - 1}}3/2 $

B

$ {\tan ^{ - 1}}2/3 $

C

$ {\sin ^{ - 1}}2/3 $

D

$ {\cos ^{ - 1}}2/3 $