સદિશ $ \overrightarrow A $ , $x, y$ અને $z$ સાથે સમાન ખૂણો બનાવે છે. તો તે સદિશના ઘટકનું મૂલ્ય કેટલું હોય?

A

$ \frac{A}{{\sqrt 3 }} $

B

$ \frac{A}{{\sqrt 2 }} $

C

$ \sqrt 3 \,A $

D

$ \frac{{\sqrt 3 }}{A} $