એક ઓરડાના પરિમાણ $ 10\,m \times 12\,m \times 14\,m. $ હોય તો એક પતંગિયું એક ખૂણેથી,વિકર્ણના સામેના ખૂણે જાય, તો તેના દ્વારા થયેલા સ્થાનાંતરનું મુલ્ય કેટલા......... $m$ હશે?

A

$17$

B

$26$

C

$36$

D

$21$