સદિશ $ 3\hat i + 4\hat k $ નો $Y-$ દિશાનો ઘટક

A

$5$

B

$4$

C

$3$

D

$0$