જો સદિશ $ \overrightarrow A = 2\hat i + 4\hat j - 5\hat k $ ,હોય તો સદીશનો દિશાકીય cosine કેટલો થાય?

A

$ \frac{2}{{\sqrt {45} }},\frac{4}{{\sqrt {45} }}\,$અને$\,\frac{{ - \,{\rm{5}}}}{{\sqrt {{\rm{45}}} }} $

B

$ \frac{1}{{\sqrt {45} }},\frac{2}{{\sqrt {45} }}\,$અને$\,\frac{{\rm{3}}}{{\sqrt {{\rm{45}}} }} $

C

$ \frac{4}{{\sqrt {45} }},\,0\,$અને$\,\frac{{\rm{4}}}{{\sqrt {45} }} $

D

$ \frac{3}{{\sqrt {45} }},\frac{2}{{\sqrt {45} }}\,$અને$\,\frac{{\rm{5}}}{{\sqrt {{\rm{45}}} }} $