યામ પધ્ધતિમાં એક કણના યામ $(3, 2, 5)$ હોય તો તેનો સ્થાન સદીશ કેટલો થાય?

A

$3\hat i + 5\hat j + 2\hat k$

B

$3\hat i + 2\hat j + 5\hat k$

C

$5\hat i + 3\hat j + 2\hat k$

D

એક પણ નહીં